top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

1. REKISTERIN NIMI​

 

Yrityksen Ravintola Ädelbragd rekisteri, koostuen seuraavista osista:​

- asiakasrekisteri - kuluttajat ja yritykset (palveluita ostaneet)

- rekisteri rekrytointihakemuksen täyttäneistä

 

2. REKISTERIN PITÄJÄ JA VASTUUHENKILÖ

 

Kenny Sundgvist | Ravintola Ädelbragd

http://ravintolaadelbragd.snabber.se/default.asp

kenny.sundqvist@adelbragd.fi

3. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetusten mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on Asiakassuhde ja/tai käsittely suoramarkkinointi- tai tilastotarkoituksessa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, rekrytointi tms.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

Tässä asiakasrekisterissä säilytämme tietoja 12kk tai koko asiakassuhteen ajan ja sen jälkeen 12kk. Säillytysaika voi olla myös kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan pidempi.

 

Verkkosivustojen IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiäevästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

5. SÄÄNNÖNMUIKAISET TIETOLÄHTEET

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöidentietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N JA ETA:N ULKOPUOLELLE

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

8. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

9. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetusten mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Verkkopalveluiden ja -sivustojen käyttöehdot

Seuraavassa esitetään Ravintola Ädelbragd:n julkisten sivustojen käyttöehdot. Ravintola Ädelbragd voi milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä ehtoja ja muita tämän sivuston tietoja. Sivuston tietojen ei luvata, eikä taata olevan oikein, ajantasaisia tai täydellisiä.

 

1. TEKIJÄNOIKEUDET​

 

Ravintola Ädelbragd:lla on pääsääntöisesti tekijänoikeus sivuston sisältöön. Tätä sivustoa, tai mitään sen sisällöstä ei saa kopioida, toisintaa, julkaista uudelleen, viedä, lähettää, jaella eikä käyttää johdannaisteosten laatimiseen ilman Ravintola Ädelbragd:lta etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

 

2. SIVUSTON TURVALLISUUS JA YKSITYISYYDEN SUOJA

 

Ravintola Ädelbragd:n sivustoilla kerätään automaattisesti joitakin alla kuvattuja tietoja kävijöistä. Ravintola Ädelbragd ei myy tai muuten luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

 

3. EVÄSTEET

 

Sivustolla Ravintola Ädelbragd käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voidaan käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkut toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Restaurang Ädelbragd 2022

bottom of page